W 2010 r. pracownicy Działu Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie: Marcin Engel, Cezary Sobczak oraz Grażyna Iwanowska powołali projekt Atlas grodzisk Jaćwieży, do którego zapraszani będą badacze ośrodków grodowych z terenu historycznej Jaćwieży. Ma on na celu stworzenie otwartej cyfrowej bazy źródłowej. Jej podstawą będą materiały, które są obecnie w posiadaniu DAB PMA, uzupełnione o informacje z publikacji książkowych i o materiały udostępnione przez inne ośrodki badawcze.

Prowadzone od kilku lat weryfikacyjne badania grodzisk jaćwieskich oraz projekt Atlas Grodzisk Jaćwieży są realizowane przez DAB PMA dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego w ramach grantów priorytetu 5. „Ochrona zabytków archeologicznych”: Nowe metody identyfikacji i weryfikacji stanowisk na Suwalszczyźnie z 2012 r. (nr zadania: 0726/12); Nowoczesne metody badań systemów obronnych zachodniej Jaćwieży z 2013 r. (nr zadania: 00909/13); Nieinwazyjne badania jaćwieskich ośrodków grodowych Pojezierza Ełckiego z 2015 r. (nr zadania: 02603/15), Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli z 2017 r. (nr zadania: 02120/17).

W ramach poszczególnych projektów objęto skaningiem laserowym (LIDAR), weryfikacją terenową oraz innymi metodami nieinwazyjnymi 36 grodzisk wraz z ich zapleczem osadniczym (ok. 410 km2 ).