Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Grodzisko w Krzeczkowie 0 5 0 0

Grodzisko w Krzeczkowie

  • 4399 Views

Grodzisko w Krzeczkowie położone jest na wzgórzu morenowym otoczonym rozlewiskami rzeki Nereśli. Grodzisko i przylegająca do niego od południa osada podgrodowa zlokalizowane są na przekształconym antropogenicznie wzgórzu o lokalnej nazwie Pisarowa Góra. Warownia ma kolisty majdan o powierzchni ok. 35 a otoczony pojedynczą linią obwałowań. Wały części południowej są zniszczone. W południowej części majdanu znajduje się wyraźne wyniesienie. Teren grodziska został przekształcony w czasach nowożytnych przy budowie rezydencji plebana goniądzkiego.

W sezonach 1999, 2000 badania wykopaliskowe na stanowisku przeprowadziła Podlasko-Mazurska Pracownia Archeologiczna pod kierunkiem M. Karczewskiej i M. Karczewskiego. W wyniku tych prac odkryto zniszczone relikty osady wczesnośredniowiecznej oraz pozostałości drewnianego budynku z okresu nowożytnego. W 2003 r. badania archeologiczno-architektoniczno-geologiczne przeprowadziła na grodzisku ekspedycja wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem Aleksandra Andrzejewskiego. W wykopach badawczych odsłonięto dwie fazy wału grodziska zbudowanego z drewna, kamieni i gliny w konstrukcji przekładkowej. Po stronie zewnętrznej obwałowań zarejestrowano fosę, natomiast od wewnątrz do wałów przylegał suchy rów okalający majdan grodziska.

Grodzisko znane w literaturze od XIX w. pod nazwą Pisarowa Góra.

Datowanie: XIII-XIV w.

MAPY TOPOGRAFICZNE

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze map topograficznych.

LIDAR


ZDJĘCIA LOTNICZE


ARCHIWA

Dla tego grodziska nie dodano jeszcze archiwów.